Tuesday, April 29, 2008

Point Reyes, Tomales Bay, California USA

"vestigios"


"hoyo negro"


"raices esqueleticas"


"nostalgia"

No comments: